Nasza strona korzysta z plików cookie
Serwis w celach prawidłowego funkcjonowania, statystycznych i reklamowych korzysta z plików cookie. Możesz zarządzać plikami cookie z poziomu Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies na naszej witrynie znajduje się w polityce prywatności. Wykorzystywane pliki cookies zwiększają prawdopodobieństwo, że reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do reklam spersonalizowanych oraz niespersonalizowanych.

 

Regulamin Kart Podarunkowych

 

I.               Postanowienia ogólne

1.       Regulamin (dalej "Regulamin") określa zasady wydawania, obsługi i korzystania z Kart Podarunkowych w placówce handlowej  MRÓWKA KIELCE, al. Szajnowicza Iwanowa 21C

 ( dalej: „Sklep”) prowadzonej przez Sprzedawcę

2.       Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:

a)      Sprzedawca QUEST SC Sp z oo,

 tel. 412771177 ; e-mail: kielce@psbmrowka.com.pl ,  na którego rzecz wydane zostały Karty Podarunkowe.

b)      Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zakupiła Towar w Sklepie w celach nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;

c)       Karta Podarunkowa – elektroniczny odpowiednik bonu towarowego wydana na okaziciela na zasadach niniejszego Regulaminu Kart, posiadający pasek magnetyczny, uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w Sklepie,

d)      Regulamin – niniejszy Regulamin Kart Podarunkowych;

e)      Klient – osoba, która w Sklepie dokonuje przekazania środków na rzecz Sprzedawcy, w zamian za co otrzymuje od Sprzedawcy Kartę Podarunkową,

f)       Użytkownik – posiadacz Karty Podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji w Sklepie,

g)      Towary lub Usługi – wszelkie produkty  lub usługi oferowane do sprzedaży w Sklepie,

h)      Dostępne Saldo – liczba punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej,

i)        Terminal POS - oznacza terminale lub inne urządzenia znajdujące się w Sklepie, umożliwiające dokonywanie transakcji przy użyciu Karty Podarunkowej.

 

II.          Wydanie Karty

1.       Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi Karty Podarunkowej  (wraz
z zadeklarowaną przez Klienta liczbą punktów doładowaną na Karcie), a następnie do przyjmowania jej do realizacji w Sklepie, w zamian za otrzymane od Klienta środki pieniężne. Klient zobowiązuje się do przekazania Sprzedawcy środków pieniężnych w kwocie równej ilości zadeklarowanych punktów oraz do realizacji Karty Podarunkowej wyłącznie w Sklepie w terminie ważności Karty Podarunkowej.

2.       Nabycie i wydanie Karty Podarunkowej oraz jej aktywacja  następuje w Sklepie.

3.       Sprzedawca przed przystąpieniem przez Klienta do Programu Karty Podarunkowej
i wydaniem Karty, przekazuje Klientowi niniejszy regulamin  w postaci dokumentu do zapoznania się. Regulamin dostępny jest w punkcie obsługi klienta w Sklepie.

4.       Wartość Karty Podarunkowej wyrażona w PLN jest równa ilości punktów na niej zawartych. Jeden punkt równy jest wartości 1 zł (słownie: jeden złoty).

5.       Środki pieniężne przekazane przez Klienta zgodnie z punktami powyżej przechodzą w całości na własność Sprzedawcy w momencie przekazania Karty Podarunkowej Klientowi.               

6.       Środki pieniężne przekazane przez Klienta nie stanowią depozytu, a ich wpłata nie prowadzi do ustanowienia odrębnego, indywidualnego rachunku prowadzonego przez Sprzedawcę. Nie można połączyć Karty Podarunkowej z żadnym rachunkiem indywidualnym, depozytowym lub kredytowym posiadanym przez Użytkownika w jakiejkolwiek instytucji finansowej.

7.       Karta Podarunkowa  nie podlega zwrotowi  na rzecz Sprzedawcy ani wymianie na środki pieniężne  w całości lub części. Powyższe dotyczy także sytuacji, gdy Karta  nie zostanie zrealizowana  w okresie jej ważności. Karta Podarunkowa nie podlega zastrzeżeniu ani zablokowaniu. Klient ani Użytkownik nie ma prawa żądać duplikatu Karty Podarunkowej ani jej wymiany na Kartę Podarunkową z innym terminem ważności.

8.       Karta Podarunkowa jest ważna przez okres 6 miesięcy miesięcy  od dnia jej aktywacji , lecz nie dłużej niż  do czasu wyczerpania wszystkich zgromadzonych na niej punktów.  Okres ważności Karty Podarunkowej nie może zostać przedłużony.

III.      Korzystanie z Karty

1.       Karta Podarunkowa może być zrealizowana wyłącznie w Sklepie  Sprzedawcy w celu zakupu Towarów.

2.       Karta Podarunkowa może być realizowana  wyłącznie po jej aktywacji.

3.       Sprzedawca przyjmuje  do realizacji  w Sklepie wyłącznie Karty Podarunkowej, które są aktywne, nieuszkodzone, z nieprzekraczalnym terminem ważności  oraz posiadające wszystkie zabezpieczenia  chroniące przed sfałszowaniem.

4.       Realizacja Karty Podarunkowej  polega na nabyciu przez Użytkownika Towarów w Sklepie, w zamian za płatność dokonaną tą Kartą. Na skutek płatności Kartą Podarunkową  wartość nominalna karty ulegnie obniżeniu  o cenę należną  Sprzedawcy za sprzedane Towary.

5.       W przypadku gdy  wartość nabywanego Towaru  jest:

a)      wyższa niż nominalna wartość  Karty Podarunkowej - Użytkownik zobowiązany jest do dokonania dopłaty na rzecz Wydawcy różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub inną formą płatności akceptowaną w Sklepie.

b)      niższa niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej - niewykorzystane środki pozostają na Karcie do wykorzystania na kolejne zakupy w Sklepie (w ramach ważności karty ).

6.       Sprzedawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej wynikające z okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności wynikające z utraty przez Sklep połączenia elektronicznego z systemem informatycznym obsługującym Karty Podarunkowe.

7.       Użytkownik może posługiwać się Kartą Podarunkową  wielokrotnie lub do wyczerpania środków na niej zgromadzonych  lub do upływu ważności  Karty.

8.       Sprzedawca  jest uprawniony do odmowy realizacji Karty Podarunkowej w przypadku, gdy:

a)      Karta jest nieaktywna,

b)      upłynął termin ważności Karty,

c)       środki na Karcie zostały wykorzystane,

d)      Karta jest uszkodzona w stopniu, że nie można odczytać jej danych,

e)      okazano Kartę z naruszonymi danymi,

f)       zachodzi uzasadnione podejrzenie, że okazana Karta nie jest Kartą wydaną przez Sprzedawcę,

9.       Minimalna  jednorazowa wartość nominalna, o jaką może zostać doładowana Karta  nie może być niższa niż 1 zł, zaś maksymalna kwota doładowania nie może być wyższa niż  1000 zł

10.   Karta Podarunkowa nie podlega kolejnemu doładowaniu.

IV.                Postanowienia końcowe

  1. Regulamin jest stale dostępny  w Sklepie , w godzinach jego otwarcia.
  2. Klient przed przyjęciem Karty Podarunkowej  powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
  3. Karta Podarunkowa  nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym.
  4. Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez konsumentów, którzy nabyli je w okresie obowiązywania Regulaminu w treści obowiązującej w nabycia tych praw.
  5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo  zakończenia programu Karty Podarunkowej  w każdym czasie bez podawania przyczyny, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownicy  Kart Podarunkowych wydanych do dnia zakończenia programu będą mogli je realizować na dotychczasowych warunkach. Informacja o zakończeniu Programu Kart Podarunkowych zostanie przekazana  co najmniej na 14 dni przed zakończeniem tego programu poprzez publiczne ogłoszenie
    w Sklepie  lub stosowny komunikat na stronie internetowej Sklepu.

Regulamin Sprzedaży Premiowej

„Karta Bonusowa”

 

I.          Organizator Sprzedaży Premiowej

Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest:  

QUEST SC Sp zoo, Mrówka Kielce

dane kontaktowe: 25-636 Kielce, al. Szajnowicza-Iwanowa 212C , telefon: 412771177

zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem”.

 

II.        Postanowienia ogólne

1.       Regulamin niniejszy określa szczegółowe zasady organizacji Sprzedaży Premiowej, w tym zasady i warunki uczestnictwa w Sprzedaży Premiowej, zasady wydawania Kart Bonusowych oraz przebieg postępowania reklamacyjnego.

2.       Celem Sprzedaży Premiowej jest propagowanie i rozpowszechnianie marki Organizatora oraz spowodowanie wzrostu sprzedaży towarów będących w ofercie Organizatora, poprzez budowaniem wizerunku sieci punktu handlowego prowadzonego przez Organizatora jako miejsca, w którym możliwe jest zaopatrywanie się w szeroki asortyment produktów.

3.       Sprzedaż Premiowa odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

4.       Uczestnikiem Sprzedaży Premiowej jest klient będący pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do podejmowania czynności prawnych, który dokona w okresie obowiązywania Sprzedaży Premiowej zakupu towarów znajdujących się w ofercie Organizatora jednorazowo za min 150 zł brutto i złoży w tym okresie deklarację przystąpienia do programu Sprzedaży Premiowej najpóźniej w chwili dokonywania płatności za zakupione towary.   

5.       Sprzedaż Premiowa „Karta Bonusowa” prowadzona jest w okresie od dn 02/11/2023 r. do dn. 04/11/2023 r. lub do wyczerpania łącznej liczby Kart Bonusowych.

6.       Sprzedaż premiowa polega na otrzymaniu przez każdego Uczestnika, który w okresie trwania promocji dokonana zakupu Produktów Promocyjnych, karty przedpłaconej zasilonej kwotą o wartości stanowiącej 5% , 8% lub 23% (w zależności od stawki podatku VAT) kwoty premiowanego zakupu brutto, nie więcej jednak niż 2.000,00 zł (dalej: Karta Bonusowa) na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

7.       Organizator zastrzega prawo do odwołania Sprzedaży Premiowej w przypadku wyczerpania puli Kart Bonusowych lub bez podania przyczyny, przy czym odwołanie nie narusza praw nabytych w czasie jej trwania przez Uczestników. Klienci winni przed podjęciem decyzji zakupowej towarów w ramach Sprzedaży Premiowej upewnić się w placówce handlowej Organizatora czy planowany zakup będzie premiowany za zasadach określonych niniejszym Regulaminem.   

III. Zasady Sprzedaży Premiowej

 

1.       Produktami Promocyjnymi, których zakup w czasie trwania Sprzedaży Premiowej będzie uprawniał do otrzymania Karty Bonusowej są wszystkie produkty znajdujące się w aktualnej ofercie Organizatora.   

2.       Uprawnienie do możliwości otrzymania Karty Bonusowej Uczestnik realizuje najpóźniej w chwili dokonywania płatności za zakupione towary. Wydanie Karty Bonusowej następuje z jednoczesnym naniesieniem adnotacji na dokumencie potwierdzającym zakup ( paragon, faktura ) wskazującym na datę i wartość zasilenia Karty Bonusowej.

3.       Zwrot towarów niewadliwych, powodujących zmniejszenie wartości sprzedaży stanowiącej podstawę naliczenia wartości Karty Bonusowej możliwy jest jedynie z jednoczesnym przedłożeniem Organizatorowi dokumentu, na którym naniesiona została adnotacja, o której mowa w ust. 2 powyżej.  Organizator może ograniczyć kwotę zasilenia Karty Bonusowej,  wstrzymać możliwość jej zrealizowania i/lub wydać nową Kartę Bonusową, której kwota zasilenia odpowiadała będzie warunkom Sprzedaży Premiowej z uwzględnieniem kwoty towarów nie objętych zwrotem. W przypadku zrealizowania płatności Kartą Bonusową przed zadeklarowanym zwrotem Organizator może odmówić przyjęcia zwrotu towaru niewadliwego. Powyższe regulacje nie znajdują zastosowania do odstąpienia od umowy realizowanego w ramach uprawnień kupującego w oparciu o  przepisy o rękojmi lub niezgodności towaru z umową. 

4.       Organizator zastrzega, że będzie dokonywał weryfikacji ilości zgłoszeń dokonanych przez Uczestnika i wartości zakupionych produktów objętych Sprzedażą Premiową.

 

IV. Karty Bonusowe

Karty Bonusowe nie podlegają wymianie na gotówkę jak również nie podlega wymianie na inną Kartę z innym terminem ważności.

1.    Karta Bonusowa uprawnia jej posiadacza do zakupu towarów w okresie jej ważności i jedynie w placówce handlowej Organizatora, w której dokonany został zakup Produktów Promocyjnych.

2.    Karta Bonusowa nie podlega wymianie w razie jej uszkodzenia.

 

V. Postępowanie reklamacyjne co do przebiegu Sprzedaży Premiowej.

 

1. Reklamacje dotyczące Sprzedaży Premiowej mogą być składane pod adresem Organizatora w ciągu 14 dni od daty 04/11/2023 r.

2. W reklamacji należy wskazać okoliczności uzasadniające jej zgłoszenie, jak również określić oczekiwane przez składającego reklamację Uczestnika żądanie, do którego spełnienia miałby być zobowiązany Organizator.

3. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.

VI.       Regulamin

1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady organizacji Sprzedaży Premiowej „Karta Bonusowa.”, w tym warunki uczestnictwa w Sprzedaży Premiowej, zasady wydawania Kart oraz przebieg postępowania reklamacyjnego. Wszelkie materiały promocyjne lub reklamowe mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy wysuwania w stosunku do Organizatora jakichkolwiek żądań lub roszczeń.

2. Regulamin znajduje się w placówce handlowej Organizatora.

VIII.    Postanowienia końcowe

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian zasad funkcjonowania Sprzedaży Premiowej w każdym czasie bez podania przyczyny, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników o zmianie jego treści. Zmiana nie narusza praw nabytych przez Uczestników przed wprowadzeniem zmiany. Sprzedaż Premiowa realizowana jest tylko w okresie od 02-04/11/2023 r. z tym zastrzeżeniem, że okres ten może ulec skróceniu

2. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące w Polsce.

Regulamin zwrotu Towarów Pełnowartościowych

„ Zwrot na Kartę Podarunkową”

 

I.                    Postanowienia ogólne.

 

1.       Regulamin (dalej "Regulamin") określa zasady zwrotu towarów pełnowartościowych zakupionych w placówce handlowej  Mrówka Kielce, al. Szajnowicza-Iwanowa 21C ( dalej: „Sklep”) prowadzonej przez Sprzedawcę.

2.       Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:

a)      Sprzedawca – Quest SC Sp z o o,

 tel. 412771177 ; mail: kielce@psbmrowka.com.pl

b)      Towar – wszelkie produkty zakupione w punkcie handlowym Sprzedawcy;

c)       Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zakupiła Towar w Sklepie w celach nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;

d)      Karta Podarunkowa – elektroniczny odpowiednik bonu towarowego wydana na okaziciela na zasadach Regulaminu Kart Podarunkowych wydanego przez Sprzedawcę i dostępnego
w Sklepie;

e)      Regulamin – niniejszy Regulamin zwrotów Towarów Pełnowartościowych „Zwrot na Kartę Podarunkową”;

f)       Towar Pełnowartościowy – Towar w odniesieniu do którego kupujący nie zgłasza roszczeń związanych ze stwierdzoną wadą / niezgodnością z umową, nabyty w Sklepie w okresie nie dłuższymi niż 14 dni przed zgłoszeniem zamiaru zwrotu, który spełnia wymogi określone w pkt III Regulaminu.

II.                  Przedmiot Regulaminu

1.       Sprzedawca umożliwia Klientowi dokonanie zwrotu Towaru zakupionego w Sklepie w terminie do 7 dni od dnia dokonania zakupu (tzn. od dnia następnego od daty ujawnionej na paragonie fiskalnym/Fakturze jako daty sprzedaży) na zasadach wskazanych w Regulaminie. Po upływie ww. terminu nie ma możliwości zwrotu Towaru.

2.       W przypadku zwrotu Towaru Pełnowartościowego przez Klienta zwrot ceny odbywa się tylko z zastrzeżeniem przekazania środków na zasilenie Karty Podarunkowej. Klient realizując zwrot wyraża zgodę i składa jednocześnie dyspozycję Sprzedawcy aby należną mu kwotę pieniężną przekazał w jego imieniu na zasilenie Karty Podarunkowej.

3.       Jeżeli Klient nie posiada Karty Podarunkowej, zostanie mu ona wydana, a zwrot ceny będzie równoważny z pierwszym zasileniem Karty Podarunkowej i będzie powodował jej aktywację.

4.        Jeżeli Klient posiada Kartę Podarunkową, wartość Karty Podarunkowej zostanie powiększona o kwotę równą cenie zwróconych Towarów. Karta Podarunkowa jest kartą na okaziciela.

5.       Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest kartą płatniczą.

6.       Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne jak również nie podlega wymianie na inną Kartę Podarunkową z innym terminem ważności.

7.       W przypadku kradzieży lub utraty Karty Podarunkowej, Sprzedawca nie dokonuje na rzecz Klienta przelewu ani wypłaty w jakiejkolwiek formie, kwot wynikających z utraty Karty Podarunkowej.

8.       Ważność Karty Podarunkowej wynosi 3 miesięce. Karta jest ważna do ostatniego dnia miesiąca podanego na awersie Karty jako data upływu ważności Karty Podarunkowej. Karta Podarunkowa może być używana w okresie ważności podanym na Karcie Podarunkowej.

9.       Użytkownik jest zobowiązany do wykorzystania całości środków dostępnych w okresie ważności Karty Podarunkowej

10.   Po upływie okresu ważności Karty Podarunkowej Sprzedawca nie dokonuje na rzecz Klienta lub Użytkownika przelewu ani wypłaty w jakiejkolwiek formie, kwot wynikających z niewykorzystanych środków.

III.    Zasady zwrotu Towarów.

 

1.       Zwrotowi podlega Towar Pełnowartościowy, który:     

a)       nie nosi śladów użytkowania,

b)      nie został w żaden sposób uszkodzony,

c)       posiada oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności   nieuszkodzone etykiety i metki,  w które Sprzedawca zaopatrzył towar oraz które nie noszą śladów usuwania czy ponownego przymocowania,

d)      znajduje się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu kartonowym, foliowym jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony,

2.       Zwrotowi nie podlegają:

a)      farby, lakiery, impregnaty, silikony, kleje w tubach i kartuszach, towary sypkie, gotowe masy uszczelniające i masy szpachlowe, towary cięte na metry, środki chemii gospodarczej,

b)      towar zakupiony w innym sklepie niż Sklep w którym Klient chce dokonać zwrotu Towaru,

c)       towar sprowadzony na specjalne zamówienie Klienta,

d)      towar zakupiony na szczególnych warunkach, między innymi towar uszkodzony, promocyjny,

e)      torby papierowe i torby foliowe,

3.       Zwrotu towaru Klient może dokonać tylko za okazaniem oryginalnego paragonu fiskalnego lub oryginału faktury.

4.       Z chwilą przyjęcia towaru do zwrotu, Klient zobowiązany jest do:

a)    zwrotu Sprzedawcy paragonu, o którym mowa w ust. 3 powyżej z tym zastrzeżeniem, że jeżeli na paragonie znajdują się również inne towary, Klient otrzyma potwierdzoną kopię paragonu -  oryginał paragonu pozostaje u Sprzedawcy,

b)   okazać Sprzedawcy fakturę,  do której Sprzedawca wystawi fakturę korygującą.

IV.          Zgłaszanie zastrzeżeń co do przebiegu zwrotu Towarów Pełnowartościowych.

1.       Zastrzeżenia  dotyczące przebiegu procedury zwrotów określonej w Regulaminie  mogą być składane  jedynie na piśmie do Sprzedawcy.

2.       W zgłoszeniu należy wskazać okoliczności uzasadniające zgłoszenie, jak również określić oczekiwane przez składającego zgłoszenie żądanie, do którego spełnienia miałby być zobowiązany Sprzedawca.

V.        Regulamin.

1.       Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady zwrotu Towarów Pełnowartościowych.

2.       Zasady wydawania, realizowania oraz reklamacji dotyczących Kart Podarunkowych określone są w Regulaminie Kart Podarunkowych wydanym przez Sprzedawcę i dostępnym w Sklepie. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a Regulaminu Kart Podarunkowych pierwszeństwo mają zapisy niniejszego Regulaminu.

3.       Wszelkie materiały promocyjne lub reklamowe związane z Regulaminem zwrotu Towarów Pełnowartościowych „ Zwrot na Kartę Podarunkową”  mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy wysuwania w stosunku do Sprzedawcy żądań lub roszczeń.

4.       Regulamin znajduje się w placówce handlowej Organizatora.

VI.       Postanowienia końcowe

1.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian zasad funkcjonowania zwrotu Towarów Pełnowartościowych w każdym czasie bez podania przyczyny, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Klientów o zmianie treści Regulaminu. Zmiana nie narusza praw nabytych przez Klientów przed wprowadzeniem zmiany.

2.    Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące w Polsce

3.    Z Regulaminem można zapoznać się w Sklepie.

4.    Regulamin obowiązuje od dnia 16/10/2023 r.do odwołania.